ټول خبرونه

کور> خبرونه

د جیمي او بلومډین ترمنځ کیسه

Nov 22، 2021

Appreciate Jamie’s contribution, countless NG in front of the camera and finally found creativity and inspiration.  A wonderful microfilm directed for us!

د نورو معلوماتو لپاره، اړیکه ونیسئ:

انتوني تانګ

عمومي مدير

بلومډین بایوسرامیک

+ 86 176 5248 6857

ایمیل انتوني تانګ