ټول خبرونه

کور> خبرونه

وولوجیا خپل ډیمو په بلومډین شرکت کې ورکړ.

Nov 26، 2021
hi everyone, take a look at how Mr. وولوجیا خپل ډیمو په بلومډین شرکت کې ورکړ.


د نورو معلوماتو لپاره، اړیکه ونیسئ:

انتوني تانګ

عمومي مدير

بلومډین بایوسرامیک

+ 86 176 5248 6857

ایمیل انتوني تانګ